Contact

Hoogte Kadijk 176
1018 BW Amsterdam (geen bezoekadres)
Telefoonnummer: 06-83487984
E-mail: info@mokumbooks.com
Kvk-nummer: 33301920
BTW-identificatienummer: NL002131357B95

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
VAN UITGEVERIJ MOKUMBOOKS

Uitgeverij MokumBooks
Hoogte Kadijk 176
1018 BW Amsterdam (geen bezoekadres)
Telefoonnummer: 06-83487984
E-mail: info@mokumbooks.com
Kvk-nummer: 33301920
BTW-identificatienummer: NL002131357B95

Toepasselijkheid
De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Uitgeverij MokumBooks en haar afnemers.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld.

Aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bestaat uit een omschrijving van het aangeboden product en eventueel een afbeelding.
De beschrijving maakt een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product.
Vergissing en/of fouten in het aanbod binden Uitgeverij Mokumbooks niet.
Informatie betreft de volgende punten en is duidelijk omschreven zodat de afnemer duidelijk weet wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het gaat hierbij om het volgende:
a. Prijs van het product (inclusief belastingen)
b. De wijze waarop de overeenkomst tot stand komt
c. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering
d. De termijn voor aanvaarding van het aanbod
e. De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten

Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het accepteren van de daarbij gestelde voorwaarden.

Herroepingsrecht
Bij de aankoop van een product, uitgezonderd e-books, heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product bij de afnemer.
De afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan Uitgeverij Mokumbooks retourneren.
De kosten van terugzending komen voor rekening van de afnemer.
Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal Uitgeverij Mokumbooks dit bedrag zo spoedig mogelijk, binnen 14 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.
Bij e-books is geen ontbinding van de overeenkomst mogelijk.

Prijzen
De genoemde prijzen van de producten zijn inclusief BTW.

 

Levering

Uitgeverij Mokumbooks zal geaccepteerde bestellingen binnen twee werkdagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk zeven dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Klachten
Indien een boek niet aangekomen is, of er sprake is van een misdruk, of van een beschadiging die door de post veroorzaakt is, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op via info@mokumbooks.com
Wij sturen u binnen twee werkdagen een reactie.

Geschillen
Elk geschil tussen afnemer en Uitgeverij MokumBooks valt, indien de rechtbank bevoegd is, onder de competentie van de Rechtbank te Amsterdam.